Celebrating Catholic schools, Jan. 31 (Feb. 21, 2013) - chnonline