Gov. Scott Walker visits Messmer Preparatory Catholic School Aug. 26 (Sept. 1, 2011) - chnonline