New Catholic school to open in Kenosha (July 7, 2011) - chnonline